Poskytované právní služby

občanské právo

 • závazkové právo (kompletní smluvní agenda) - smlouvy kupní, darovací, o půjčce, zástavní, o dílo, nájemní, o zřízení/zrušení věcného břemene, zástavní atd.
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, řešení vztahů mezi podílovými spoluvlastníky
 • vlastnické právo, zástavní práva, zadržovací práva, práva odpovídající věcným břemenům, předkupní právo
 • vypořádání společného jmění manželů, poradenství ve věcech změn rozsahu společného jmění manželů
 • dědické právo – zastupování v dědickém řízení, řešení dědických sporů, právní pomoc při tvorbě závětí
 • odpovědnost za škodu a náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • správa a vymáhání pohledávek (blíže viz vymáhání pohledávek)
 • ochrana spotřebitele, spotřebitelské smlouvy
 • sepis listin
 • právní rozbory a analýzy
 • právní konzultace

obchodní právo

 • kompletní smluvní agenda – příprava a sepis smluv dle občanského i obchodního zákoníku, zajištění obchodních závazků
 • správa a vymáhání pohledávek z obchodního styku (blíže viz vymáhání pohledávek)
 • řešení právních problémů souvisejících s podnikáním, vypracování právních rozborů
 • směnky
 • pomoc při zakládání obchodních společností, včetně otázek obchodního rejstříku

vymáhání pohledávek

 • právní posouzení stavu pohledávky, posouzení možností jejího vymáhání, včetně navržení možných variant
 • správa pohledávek
 • jednání s dlužníky – předžalobní výzvy/upomínky, urgence
 • dohody o způsobu úhrady, splátkové kalendáře
 • zajištění pohledávek - uznání dluhu, uznání závazku, přistoupení k závazku, zástavní právo, ručení a další způsoby zajištění
 • inkaso a úschova vymoženého plnění
 • příprava podkladů pro notářské a exekutorské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti
 • příprava a sepis návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, platebního rozkazu, žaloby, zastupování v řízení, návrh na exekuci a zastoupení v exekuci/ při výkonu rozhodnutí, přihlášení pohledávek do exekuce/insolvenčního řízení
 • smlouvy o postoupení pohledávek – odkup pohledávek (spolupráce se specializovanými firmami)

trestní právo

 • obhajoba obviněného ve všech stádiích trestního řízení (v přípravném řízení, při hlavním líčení, v řízení o odvolání, či dovolání), včetně právní pomoci podezřelým před zahájením trestního stíhání (při podání vysvětlení)
 • sepis návrhů a podání (stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnost proti usnesení o vzetí do vazby, odvolání, dovolání, žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu, zahlazení odsouzení, atd.)
 • zastupování poškozených v trestním řízení – uplatnění nároků na náhradu škody
 • sepis trestních oznámení
 • mimosoudní jednání mezi obviněnými a poškozenými
 • soudnictví ve věcech mládeže
 • právní rozbory

rodinné právo

 • rozvody manželství – sepis žaloby, vyjádření k žalobě, zastoupení v soudním řízení
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava poměrů k nezletilým dětem - svěření dětí do péče, úprava styku s dětmi
 • výživné pro děti (stanovení a změna)
 • vymáhání dlužného výživného
 • výživné mezi manžely
 • zastupování v řízení o určení otcovství.
 • právní poradenství ohledně tzv. předmanželských smluv

nemovitosti

 • nájem a podnájem (byty, nebytové prostory, budovy, pozemky)
 • převody nemovitostí – prodej, darování; smlouva o smlouvě budoucí
 • kompletní právní servis v souvislosti s převodem nemovitostí – posouzení právní možnosti převodu nemovitostí, upozornění na případná rizika a úskalí, zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, příprava smlouvy, návrh na vklad do katastru nemovitostí, advokátní úschova kupní ceny
 • návrhy na katastr nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálními úřady

konkurzní/insolvenční řízení

 • návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • přihlášky pohledávek věřitele
 • zastupování v incidenčních a vylučovacích sporech

veřejné dražby

 • právní poradenství pro účastníky dražby
 • zastupování v řízeních o neplatnost dražby

správní právo

 • zastupování v řízení o přestupcích

pracovní právo

 • sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné odpovědnosti, výpovědí a skončení pracovního poměru
 • zastupování zaměstnanců/zaměstnavatelů při řešení sporů – (ne)platnost smluv, výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru, náhrady škody a bezdůvodného obohacení, pracovní úrazy a nemoci z povolání

vedení sporů (soudních, rozhodčích)

 • sepis žalob a jiných podání (vyjádření k žalobě, odvolání, dovolání atd.)
 • zastupování účastníků soudních řízení
 • zastupování v rozhodčím řízení (včetně žaloby na neplatnost rozhodčího nálezu)
 • právní rozbory a stanoviska – vždy je třeba pečlivě zvážit všechna pro a proti a kromě možného formálního úspěchu posoudit i možný faktický efekt soudního sporu

exekuce

 • zastoupení oprávněného – sepis návrhu na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí a zastupování oprávněného v exekuci/při výkonu rozhodnutí
 • zastoupení povinného – odvolání, návrh na zastavení exekuce/výkonu rozhodnutí

advokátní úschovy

 • advokátní úschovy peněz a listin (v souvislosti se smluvní agendou zpravidla bez příplatku)
 • Samozřejmostí je dlouhodobá úzká spolupráce s exekutorskými úřady, notářskými kancelářemi, daňovými a účetními poradci, realitními kancelářemi, finančními poradci a tlumočníky dle přání a potřeb klientů.

Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Šmrhy ml. úzce spolupracuje s advokátními kancelářemi JUDr. Jiřího Šmrhy st. a Mgr. Ilony Nepeřené, takže v případě potřeby řešení většího či komplexnějšího právního případu není problém vytvořit pracovní tým několika zkušených advokátů.